Το προεδρείο μας

Η Πρόεδρος είναι υπεύθυνη για τον συντονισμό των υπολοίπων μελών του προεδρείου και των επιμέρους Coordinators. Είναι το άτομο που βρίσκεται με την υποστήριξη και την καθοδήγησή του πίσω από κάθε δράση του οργανισμού. Είναι υπεύθυνη για την εκπροσώπηση του οργανισμού στην πολυτεχνειακή κοινότητα και τους συνεργαζόμενους οργανισμούς, αλλά και ο σύνδεσμος επικοινωνίας με την διεθνή πλευρά του BEST.

Ο Γραμματέας είναι υπεύθυνος για την διαχείριση του αρχείου του οργανισμού και της γνώσης που υπάρχει στα μέλη, καθώς και την μετάδοση της ανάμεσα σε παλαιότερα και νεότερα μέλη. Ακόμα, φροντίζει για την τήρηση των εσωτερικών κανονισμών λειτουργίας και είναι υπεύθυνος για τα πρακτικά των συνελεύσεων μας.

Ο Γραμματέας αναπληρώνει τον Πρόεδρο όποτε αυτό απαιτείται.

Ο Ταμίας είναι ο διαχειριριστής των οικονομικών του οργανισμού. Είναι υπέυθυνος για κάθε οικονομικό θέμα, όπως τον προυπολογισμό, τους λογαριασμούς, την οικονομική πλευρά των συνεργασιών κλπ 

Η Vice-President for Human Resources είναι υπεύθυνη για το ανθρώπινο δυναμικό του οργανισμού. Ειδικότερα είναι υπεύθυνη για την εύρεση νέων μελών, τα οποία θα στελεχώσουν τον οργανισμό, καθώς και για την για την ομαλή ένταξή και ανάπτυξή των δεξιοτήτων όλων των μελών. 

Όλα αυτά, τα πετυχαίνει με την βοήθεια μιας ομάδας, την οποία και συντονίζει.

Οι Non-Boardies μας

Η Public Relations Coordinator είναι υπεύθυνη για τις δημόσιες σχέσεις του οργανισμού. Αυτές περιλαμβάνουν τις συνεργασίες με άλλους οργανισμούς και media, την προώθηση των δράσεων και τη διαχείριση των social media του οργανισμού. Επιπλέον φροντίζει για κάθε design που μπορεί αν χρειαστεί, ΄οπως τα προωθητικά υλικά, και για την φωτογραφική κάλυψη των δράσεων μας. 

Όλα αυτά, τα πετυχαίνει με την βοήθεια μιας ομάδας, την οποία και συντονιζει.

Ο Corporate Relations Coordinator είναι υπεύθυνος για την επικοινωνία και την συνεργασία με εταιρικούς συνεργάτες, στοχεύοντας στην αναζήτηση των απαραίτητων πόρων που απαιτούνται για την πραγματοποίηση των δράσεων μας. Σε συνεργασία με τον Ταμία φροντίζει για την οικονομική πλευρά των συνεργασιών.

Όλα αυτά, τα πετυχαίνει με τη βοήθεια μιας ομάδας, την οποία και συντονίζει.

Ο Information Technology Coordinator είναι υπεύθυνος για την διαχείρηση, συντήρηση και αναβάθμιση των ιστοσελίδων μας. Ακόμα είναι υπεύθυνος για κάθε τεχνική υποστήριξη και για του υλικοτεχνικού εξοπλισμού που χρειαζόμαστε στα πλαίσια των δράσεων μας.

Όλα αυτά, τα πετυχαίνει με τη βοήθεια μιας ομάδας, την οποία και συντονίζει.

Ο VA Responsible είναι o εκπρόσωπος του Local BEST Group μας στην Virtual Assembly (ψηφιακή συνέλευση) του BEST. 

Τι είναι όμως η Virtual Assembly; Είναι ένας διαδικτυακός χώρος στον οποίο συζητούνται και ψηφίζονται προτάσεις σχετικά με το μέλλον του οργανισμού από όλα τα Local BEST Groups.